607 153 040
general terms and conditions

Všeobecné obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

1.1. Předmětem těchto všeobecných obchodních podmínek (dále jen „VOP”) je úprava vzájemných práv a povinností mezi společností GYM Point s.r.o., se sídlem U Hřbitova 1115, 588 13 Polná, IČ: 095 66 155 (dále jen „Poskytovatel”) a fyzickou osobou využívající služeb fitness klubu provozovaného Poskytovatelem (dále jen „Klub”).

1.2. Tyto VOP jsou nedílnou součástí současně uzavírané smlouvy o poskytování služeb a vzniku členství (dále jen „Smlouva“) v Klubu na základě odkazu na ně.

1.3. Členství v Klubu slouží pouze k poskytování služeb Členům a Členové jsou ve stanoveném rozsahu oprávněni využívat jednotlivých zařízení Klubu.

1.4. Službami poskytovanými Klubem se rozumí poskytování cvičebních prostor, šaten a sociálních zařízení Poskytovatele, zařízení pro cvičení a dalších doplňkových služeb např. využití wifi. Tento výčet služeb není úplný a záleží zcela na uvážení Poskytovateli. Služby Poskytovatele jsou poskytování na adrese Nerudova 1327, Polná 588 13.

1.5. Tyto VOP jsou závazné pro veškeré osoby, které využily, či mají v úmyslu využít služeb Klubu (a to bez ohledu na to, zda daná osoba je členem Klubu či nikoliv). Veškeré povinnosti vyplývající z těchto VOP pro Členy jsou v aplikovatelném rozsahu závazné i pro nečleny Klubu.

2. Vznik členství v Klubu

2.1. Členství v Klubu vzniká uzavřením Smlouvy, registrací na webových stránkách www.gympoint.cz a zaplacením členského poplatku. Doba předplatného a cena se odvíjí od zvoleného typu členství, které je zveřejněno na webových stránkách www.gympoint.cz. Člen si může vybrat z těchto typů permanentek:

a. Časové, kdy si Člen volí dobu předplatného, po kterou může využívat služeb Klubu neomezeně;

b. Vstupové, kdy Člen platí počet vstupů do Klubu.

2.2. Členové Klubu jsou oprávněni využívat služeb Klubu v oblasti fitness v rozsahu daném druhem členství a po dobu trvání členství za podmínek stanovených ceníkem, Smlouvou a těmito VOP.

2.3. Členem Klubu se může stát fyzická osoba, která dovršila 18 let věku, je způsobilá k právním úkonům, podepíše Smlouvu a dále řádně platí členské poplatky. Osoba mladší 18 let se může stát členem Klubu pouze s písemným souhlasem odpovědného zástupce, který v rámci svého zákonného zastoupení přebírá odpovědnost za vzniklé škody. Osoba mladší 18 let může navštěvovat zařízení pouze v doprovodu osoby Člena Klubu staršího 18 let.

2.4. Členství a s ním spojená oprávnění se vztahují pouze na osobu Člena, jsou nepřenosné, nepřevoditelné a nepřechází na právní nástupce Člena, není-li v těchto VOP uvedeno jinak.

2.5. Prostory Klubu jsou Členovi zpřístupněny každý den v čase od 6:00 do 22:00.

3. Členská karta

3.1. Členská karta slouží k prokázání členství v Klubu a opravňuje Člena k využívání služeb v Klubu. Každý Člen obdrží Členskou kartu odpovídající zvolenému typu členství po zaplacení depozitu ve výši 100 Kč.

3.2. Členskou kartu je Člen povinen po ukončení členství bez odkladu vrátit, přičemž mu bude zaplacený depozit vrácen na účet.

3.3. Členská karta je osobní a nepřenosná a bez jejího předložení není vedení Klubu povinno umožnit Členovi přístup do Klubu. Člen Klubu je povinen chránit členskou kartu před poškozením a zneužitím.

3.4. V případě pochybností o totožnosti Člena je Člen na žádost Poskytovatele či jím pověřené osoby povinen prokázat svou totožnost platným občanským průkazem, pasem, či jiným úředním průkazem totožnosti s fotografií. Neprokáže-li se Člen členskou kartou nebo neprokáže-li na žádost svou totožnost, nemá Člen nárok na poskytnutí služeb Klubu a Poskytovatel je oprávněn odmítnout Členovi do Klubu přístup.

3.5. Člen Klubu je povinen neprodleně oznámit Klubu případné poškození či ztrátu Členské karty. Vystavení náhradní Členské karty podléhá administrativnímu poplatku dle aktuálního ceníku.

4. Členské poplatky a úhrady služeb

4.1. Není-li sjednáno jinak, je poplatek za vystavení Členské karty a první členský poplatek splatný při uzavření Smlouvy.

4.2. Každý Člen Klubu hradí před podpisem Smlouvy bezhotovostní formou členské poplatky dle zvoleného typu členství.

4.3. Členství opravňuje Člena Klubu ke vstupu do zařízení dle otevírací doby a využívání služeb Klubu dle typu členství:

● Časové – neomezený vstup do prostor Klubu po dobu trvání členství;

● Vstupové – vstup do prostor Klubu umožněn vždy pouze po uhrazení vstupního poplatku, prostřednictvím načtení Členské karty u vstupu do Klubu a následného stržení částky dle platného ceníku prostřednictvím depozitního kreditového účtu, který si je Člen povinen dobít před samotným vstupem do prostor Klubu. V případě nákupu členství na určitý počet vstupů dle nabídky Poskytovatele je permanentka platná po dobu 1 roku ode dne aktivace členství. V případě, že v této lhůtě Člen veškeré vstupy nevyčerpá, zbytek uhrazené částky propadá a Člen nemá nárok na její vrácení.

4.4. Každý Člen Klubu hradí konzumaci a využití doplňkových služeb Klubu, které nejsou zahrnuty v rámci jeho členství (např. osobní tréninky, poradenství apod.), a to odečtením příslušné částky z předem složeného depozitu Člena Klubu.

4.5. Pokud Člen Klubu neuhradí platbu za členství, není mu umožněn vstup do prostor Klubu, protože se neaktivuje jeho členská karta. Pokud Člen Klubu neuhradí za členství do 30 dnů od nákupu permanentky online, jedná se o podstatné porušení Smlouvy o členství a Poskytovatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit s účinky ke dni doručení odstoupení Členovi.

4.6. Skutečností, že Člen nevyužívá služeb Klubu, nevzniká Členovi nárok na vrácení celé nebo části poplatku za členství. S výjimkami uvedenými v těchto VOP neposkytuje Poskytovatel náhradu ani nevrací členské poplatky na poskytované služby, uhrazené za trvání členství.

4.7. Provozovatel je oprávněn dle své úvahy zvýšit členské poplatky o index inflace spotřebitelských cen, vyhlášený Českým statistickým úřadem, a to vždy na následující období trvání členství po tomto vyhlášení, nebo z důvodu navýšení nákladů Klubu. Zvýšení členských poplatků bude Členům oznámeno nejpozději do 30 dní před nastavením nových cen, a to SMS, e-mailem na adresu Člena nebo vyvěšením na informační ceduli. V případě, že Člen nebude se zvýšením členských poplatků souhlasit a svůj nesouhlas Poskytovateli písemně oznámí nejpozději do 7 pracovních dnů po obdržení oznámení, tato Smlouva zaniká k poslednímu dní kalendářního měsíce předcházejícímu navýšení členských poplatků. V opačném případě je Člen povinen hradit členské poplatky v nové výši.

4.8. Poskytovatel je oprávněn provoz Klubu přerušit z technických důvodů na období maximálně 14 dnů v jednom kalendářním roce, a to bez nároku Člena na slevu z členského poplatku. Při přerušení provozu delším než 14 dnů je Provozovatel Členům, kteří o to písemně požádají, povinen prodloužit o odpovídající dobu trvání jejich členství, u vstupového členství o dobu přerušení provozu. Příslušná část již zaplaceného členského poplatku připadající na dobu přerušení překračujícího povolený limit 14 dnů v jednom kalendářním roce se započte na prodlouženou dobu trvání členství. Člen o toto prodloužení může požádat nejpozději 14 dnů před skončením příslušného kalendářního roku nebo skončením trvání jeho členství, nastane-li takový den v průběhu příslušného kalendářního roku.

4.9. Aktuální seznam a ceník doplňkových služeb a prodeje zboží je k dispozici na webových stránkách Poskytovatele.

5. Zánik členství

5.1. Členství zaniká uplynutím doby sjednané ve Smlouvě. Doba trvání Smlouvy odpovídá typu zvoleného členství. Před uplynutím této doby oznámí Poskytovatel prostřednictvím e-mailu Členovi Klubu blížící se termín ukončení Smlouvy. V případě, že Člen uhradí členský poplatek na další období, dochází automaticky k prodloužení členství a tím i k prodloužení Smlouvy na dobu určenou typem členství.

5.2. Členství v Klubu zaniká řádnou písemnou výpovědí Člena Klubu s účinností k poslednímu dni kalendářního měsíce ode dne doručení výpovědi Poskytovateli. Výpovědí nezanikají splatné závazky ze Smlouvy.

5.3. Členství zaniká písemným odstoupením Poskytovatele od Smlouvy pro nezaplacení platby za členství Člena Klubu (viz bod 4.5. těchto VOP) nebo pro dlužnou úhradu konzumace a doplňkových služeb Klubu, která nebude uhrazena do 30 dní od jejich nákupu. Poskytovatel může také odstoupit od Smlouvy v případě, že Člen vpustí do prostor Klubu cizí osobu (nečlena). Odstoupení je účinné ke dni jeho doručení Členovi.

5.4. Poskytovatel si vyhrazuje právo odstoupit od Smlouvy s okamžitou účinností ke dni doručení odstoupení Členovi (čímž je ukončeno i členství příslušného Člena v Klubu) v případě, že tento Člen opakovaně nebo podstatně poruší Smlouvu, tyto VOP, nebo Provozní řád Klubu, nebo opakovaně neuposlechne pokynu vedení Poskytovatele či osoby odpovědné za chod a bezpečnost Klubu. Člen je v tomto případě povinen nahradit Poskytovateli škodu spočívající v ušlém zisku ve výši nevyčerpaných předplacených členských poplatků Člena, jehož členství v Klubu zaniklo z důvodu odstoupení Poskytovatele od Smlouvy pro porušení povinností tohoto Člena. Odstoupením Poskytovatele od Smlouvy pro porušení povinností Člena dochází automaticky k započtení pohledávky Člena na vrácení nevyčerpaných předplacených členských poplatků Člena a pohledávky Poskytovatele na náhradu škody dle předchozí věty ve stejné výši, takže obě tyto pohledávky k okamžiku odstoupení od Smlouvy zaniknou. Právo na náhradu jiné škody, kterou Člen porušením svých povinností Poskytovateli případně způsobí, tím není dotčeno.

5.5. Skutečnost, že Člen Klubu nevyužívá služeb nebo zařízení Klubu, jej nezbavuje povinnosti platit členský poplatek dle typu členství po dobu trvání Smlouvy.

5.6. Depozit na Členské kartě Poskytovatel vrátí Členovi bezhotovostně na jeho účet, popřípadě po domluvě v hotovosti.

5.7. Členství zaniká úmrtím Člena Klubu.

6. Náhradní členství a převod členství

6.1. Člen má ve výjimečných případech (např. těhotenství, vážná nemoc či úraz, dlouhodobý pobyt v zahraničí) možnost dočasně převést své členství na třetí osobu, která dosud není Členem Klubu. Dočasný převod lze provést pouze dohodou původního a náhradního Člena Klubu, se kterou Vedení Klubu vyjádří souhlas a v níž bude stanovena i doba trvání tohoto Náhradního členství. Poskytovatel si vyhrazuje právo třetí osobu v odůvodněných případech odmítnout. Náhradní členství nabývá účinnosti ke dni schválení náhradního členství Vedením Klubu. Návrat členství původnímu Členovi Klubu nabývá účinnosti automaticky skončením období, na které bylo Náhradní členství sjednáno. Náhradní členství lze povolit pouze v případě, že má Člen uhrazeny veškeré pohledávky.

6.2. Náhradní členství lze uzavřít minimálně na dobu jednoho a maximálně na dobu 6 měsíců. Individuální výjimky jsou možné pouze se souhlasem Poskytovatele. Postoupení členství na Náhradního člena podléhá administrativnímu poplatku a ostatním platbám. Návrat členství původnímu Členovi Klubu poplatku nepodléhá.

6.3. Člen je oprávněn převést své členství (tj. veškerá práva a povinnosti Člena Klubu vyplývajících ze Smlouvy) na třetí osobu, která není členem Klubu, pouze s předchozím písemným souhlasem Poskytovatele. Předpokladem je, že převádějící Člen Klubu má uhrazeny všechny pohledávky vůči Klubu. Převod členství nabývá účinnosti ke dni schválení převodu členství Poskytovatelem. Převod členství může být podmíněno administrativním poplatkem dle aktuálního ceníku Poskytovatele.

7. Odpovědnost a povinnosti smluvních stran

7.1. Člen využívající služeb Klubu před vstupem do prostor Klubu potvrzuje, že je zdravotně způsobilý využívat příslušná zařízení Klubu. Využívání zařízení a služeb je povinen přizpůsobit svému zdravotního stavu a kondici.

7.2. Pro odkládání věcí Členů jsou určeny výhradně šatní skřínky. Člen je odpovědný za bezpečné uzamknutí své šatní skřínky. Nebude-li skřínka uzamčena, neodpovídá Poskytovatel za škodu na věcech v ní odložených.

7.3. Poskytovatel odpovídá za škodu na majetku či zdraví Členů v případě, že škoda vznikla zaviněným (ve formě úmyslu nebo hrubé nedbalosti) porušením povinnosti Poskytovatele a je přímým a jednoznačným důsledkem takového porušení. Poskytovatel se v maximální možné míře umožnění občanským zákoníkem vzdává odpovědnost za škodu na majetku či zdraví Člena, a Člen k tomuto dává souhlas.

7.4. Člen je povinen se při využívání služeb řídit pokyny Poskytovatele příp. instruktorů, či jiných osob poskytující služby Členům Klubu jménem Poskytovatele. V případě, že Člen zjistí, že jeho zdravotní stav neumožňuje pokračování ve využívání služeb, nebo takovéto pokračování by mohlo ohrozit jeho zdravotní stav, je povinen toto okamžitě oznámit Poskytovateli a ihned ukončit využívání služeb či ostatní sportovní aktivity. Poskytovatel není odpovědný za jakékoliv škody na zdraví či majetku, které mohou Členovi vzniknout v důsledku nedodržení tohoto postupu, či pokynů Poskytovatele či instruktorů. Poskytovatel není dále odpovědná za jakékoliv škody na zdraví či majetku, které si Člen způsobí úmyslně, z nedbalosti, neopatrnosti, či přeceněním jeho fyzické kondice.

7.5. Člen je odpovědný za jakékoli úmyslné i nedbalostní poškození majetku Provozovatele v prostorách Klubu.

7.6. Krádeže budou hlášeny Policii ČR, které bude poskytnuta maximální součinnost, včetně kamerových a docházkových záznamů.

8. Vyšší moc

8.1. Bude-li provoz Klubu nezávisle na vůli Poskytovatele přerušen a provozování Klubu bude bránit překážka, kterou nelze odvrátit nebo překonat (případy vyšší moci, tj. nařízení vlády, přírodní pohromy apod.), nevzniká tím Členovi Klubu nárok na vrácení poplatků ani jinou kompenzaci.

8.2. Poskytovatel oznámí skutečnost uvedenou v bodě 8.1. Členovi Klubu e-mailem, případně prostřednictvím SMS a vyvěšením na informační tabuli.

9. Ochrana osobních údajů

9.1. Poskytovatel vede evidenci svých Členů, obsahující jejich osobní údaje. Člen podpisem Smlouvy výslovně souhlasí s tím, aby Poskytovatel shromažďoval a zpracovával jeho osobní údaje uvedené ve Smlouvě, či sdělené Poskytovateli v souvislosti s plněním Smlouvy a užíval je pro účely plnění Smlouvy a poskytování služeb, a dále pro vnitřní rozbory a analýzy, případně pro marketingové a obchodní účely, byl-li k tomu ze strany Člena udělen souhlas, a to v rozsahu nutném pro naplnění výše uvedených účelů. Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR) a souvisejícími českými právními předpisy. Člen uděluje tento souhlas na dobu účinnosti Smlouvy a dalších 3 roky následující po skončení účinnosti Smlouvy.

9.2. Člen má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu a další zákonná práva, mezi která patří i právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli písemně odvolat. Poskytovatel je správcem a současně zpracovatelem osobních údajů. Veškeré údaje získané od členů jsou užívány pro vnitřní potřebu Poskytovatele a nejsou poskytovány třetím osobám. Výjimku představují externí dodavatelé služeb pro členy, kterým jsou osobní údaje členů předávány v minimálním rozsahu, nutném pro poskytnutí dané služby, a třetí subjekty, kterým jsou osobní údaje předávány za účelem vymáhání pohledávek Poskytovatele vůči členům, či právní zástupci Poskytovatele zastupující Poskytovatele v jednání, či před soudy ohledně nároků vyplývajících ze Smlouvy. Poskytovatel je oprávněn v souvislosti s vymáháním dlužných pohledávek předat třetím osobám veškeré potřebné údaje a zajistit vymáhání pohledávek jejich prostřednictvím, popř. tyto pohledávky třetím osobám postoupit.

10. Závěrečná ustanovení

10.1. Člen je povinen oznamovat Poskytovateli jakoukoli změnu osobních a kontaktních údajů uvedených ve Smlouvě, a to bez zbytečného odkladu poté, co k této změně došlo.

10.2. Poskytovatel zasílá Členovi veškeré písemnosti na adresu uvedenou ve Smlouvě, nebo jím poslední udanou adresu, příp. na sdělenou e-mailovou adresu.

10.3. Poskytovatel je oprávněn kdykoliv přechodně či trvale změnit rozsah služeb či vybavení Klubu, či adresu Klubu bez vlivu na ostatní podmínky již existujících členství v Klubu (s výjimkou případů, kdy Člen prokáže, že změnou adresy se mu podstatně snížila dopravní dostupnost Klubu – v takovém případě je oprávněn Smlouvu vypovědět s účinností ke dni doručení výpovědi Poskytovateli).

10.4. Poskytovatel je oprávněn kdykoliv jednostranně změnit tyto VOP (vč. Provozního řádu). V případě změny těchto VOP je Poskytovatel povinna zaslat Členovi návrh jejich nového znění, a to s dostatečným předstihem e-mailem nebo písemně na poslední oznámenou adresu Člena. V případě, že Člen se změnou VOP nesouhlasí, je oprávněn tuto Smlouvu písemně vypovědět nejpozději do 7 pracovních dnů poté, co návrh změn obdrží. V opačném případě je pro Člena závazné nové znění VOP, a to ode dne jejich účinnosti. Aktuální znění VOP je vždy k dispozici na internetových stránkách Poskytovatele, v prostorách Klubu a na vyžádání u Poskytovatele. Tímto ustanovením není dotčen bod 4.8. těchto VOP.

10.5. Ve věcech výslovně neupravených těmito VOP se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran řídí přiměřeně právním řádem České republiky.

10.6. Tyto VOP jsou platné a účinné ode dne 1. 6. 2021.